Nyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I WILLAK AB DEN 25 maj 2022

Vid årsstämma i WilLak AB idag beslutades bl.a. följande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.willak.se.

 1. Beslutades
  a) fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning;
  b) disponera bolagets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i förvaltningsberättelsen; samt
  c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

 2. Beslutades, för tiden till slutet av nästa årsstämma, att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

 3. Valdes, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ordinarie styrelseledamöter enligt följande.
  Jan Axelsson (omval)
  Martin Axelsson (omval)
  Anders Sagadin (omval)

  Jan Axelsson omvaldes till styrelsens ordförande.

 4. Valdes, för tiden till slutet av nästa årsstämma, till revisor Baks & Co AB med Emma Westholm som huvudrevisor.

 5. Beslutades att styrelsearvode, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 60 000 kr till styrelsens ordförande och med 60 000 kr till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.
  Styrelseledamot som utför arbete åt bolaget utöver styrelsearbetet, ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

 6. Beslutades vidare, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

 7. Beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om att genomföra nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt kallelse,

 8. Noterades att alla beslut fattats enhälligt varefter ordföranden tackade aktieägarna för visad uppmärksamhet och förklarade årsstämman avslutad.

Linköping, 25 maj 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se 

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

Filer för nedladdning
2023-04-28
Regulatorisk

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Idögatan 38, 58278 Linköping, måndagen den 12 juni, kl. 11.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var den 2 juni 2023.

2023-02-24
Regulatorisk

JULI-DECEMBER 2022

 • Intäkterna uppgick till 1,7MSEK (1,9)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 2,0MSEK (2,0)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8MSEK (-0,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,4MSEK (-2,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02SEK (-0,02)

JANUARI-DECEMBER 2022

 • Intäkterna uppgick till 2,9 MSEK (3,6)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 4,0MSEK(4,0)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,1MSEK (-2,2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,9MSEK (-6,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08SEK (-0,06)
1
2
...
18
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.