Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är WilLak AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Linköpings Kommun.

§ 3 Verksamhet
Tillverkning och försäljning av prefabricerade produkter till byggindustrin, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst 1 suppleant.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning vid stämman.
 4. Val av en eller två justerare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden och annan ersättning åt styrelseledamöterna och revisorerna.
 9. Val av styrelse.
 10. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.