Aktien

Bolagets aktier upptogs för handel på NGM Nordic SME den 22 september 2016. Samtliga aktier i bolaget är upptagna till handel.

Handelsinformation

ISIN: SE0008964266
Kortnamn: WIL

Utdelning och utdelningspolicy

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela beloppet bolaget.

WilLak tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt. Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av bolagets vinster. WilLak har tidigare räkenskapsår inte lämnat något utdelning. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om utdelning i bolaget. Avsikten är att styrelsen årligen ska pröva möjligheten till utdelning. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. WilLak anser att fokus framgent främst ska främja tillväxt och att utdelning inte är aktuell i närtid.

Aktiebaserade incitamentsprogram

WilLak har för närvarande inga aktiebaserade incitamentsprogram.

Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Mentor

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission.
tel: 08-503 015 50

Likviditetsgarant

Bolagets likviditetsgarant är Mangold Fondkommission.
tel: 08-503 015 85

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.