Bolagsstyrning

WilLak är ett svenskt publikt aktiebolag. Före listningen av bolagets aktier på NGM Nordic SME grundas bolagsstyrningen på svensk lag, bolagsordningen samt interna regler och föreskrifter. Nu när aktierna är noterade på NGM Nordic SME följer även bolaget NGM Nordic SME:s regelverk.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier inte är föremål för handel på en reglerad marknad. Svensk kod för bolagsstyrning behöver således inte tillämpas av WilLak, och Bolagets styrelse har för närvarande heller inte för avsikt att tillämpa koden.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.