Nyheter

WilLak offentliggör årsredovisningen för 2015

Under verksamhetsåret har utvecklingen av bolagets verksamhet utvecklats starkt.

Omsättningen har ökat och responsen från marknaden för våra produkter och metoder upplever vi som mycket positiv, Den ökade efterfrågan på bolagets produkter resulterade i att vi vid halvårsskiftet beslutade oss för att investera i en mer rationell produktionsanläggning. Investeringen består både i införskaffandet av maskiner och komponenter till dessa med även i att bygga upp själva anläggningen som sådan. Vi har i allt väsentligt byggt anläggningen med egna resurser i form av anställda och inhyrd personal för att få anläggningen i det skick vi själva önskar.

Vid utgången av 2015 var anläggningen i princip klar men avsikten är att ytterligare finslipa produktionsprocesserna för att effektivisera och därmed skapa bättre produkter och samtidigt sänka produktionskostnaderna. Genom att vi till stor del byggt anläggningen själva har en inte obetydlig del av arbetskraftskostnaderna under 2015 aktiverats som Maskiner och andra tekniska anläggningar.

Linköping 2016-03-22

Martin Axelsson

Jan Axelsson

Lena Axelsson

Filer för nedladdning
2016-12-30
Regulatorisk

Per den 29 december 2016 har WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") genomfört inflyttning in i bolagets nybyggda fabrik på Torvinge Industriområde i Linköping. Från och med början av januari 2017 förväntas produktionskapaciteten överstiga 30 väggar om dagen.

2016-12-23

WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") erhåller ny order för leverans i Linköping och i södra Stockholm. Totala ordervärdet är cirka 4 mkr och leveranser börjar under februari 2017. 2,5 MSEK avser Skanska i Linköping och beställningarna avser leverans av väggelement samt stålpelare.

2016-10-11
Regulatorisk

Grundläggning till Willak AB:s ("Willak" eller "Bolaget") nya fabriksanläggning på Idögatan, Torvinge i Linköping har påbörjats. Detta kommer att innebära en tredubbling av kapaciteten idag.

2016-09-13

WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av erbjudandet att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 10 MSEK inför listningen på NGM Nordic MTF ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet var stort och anmälningar om teckning av aktier i Bolaget inkom till 447 procent av emissionsvolymen. I och med detta utnyttjades även övertilldelningsoptionen om ytterligare 5 MSEK till fullo.

2016-08-29

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Med anledning av den förestående nyemissionen riktad till allmänheten om 10 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") med möjlighet till nyemission av ytterligare aktier motsvarande 5 MSEK ("Övertilldelningsoptionen") inför listning av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF har WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") idag offentliggjort ett informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.willak.se och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida www.mangold.se. Bolaget har inhämtat teckningsförbindelser från en befintlig aktieägare samt teckningsåtaganden från externa investerare motsvarande 50 procent av Erbjudandet.

2016-03-22

Under verksamhetsåret har utvecklingen av bolagets verksamhet utvecklats starkt.

<<
1
...
13
14
15

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.