Nyheter

NGM:s disciplinnämnd utdömer vite om 400 000 kronor för Willak efter att ha brutit mot NGM-börsens regelverk

Överträdelsen avser missvisande informationsgivning rörande order. Den 31 mars 2021 offentliggjordes ett pressmeddelande som fick en mycket kraftig kurspåverkan, trots att samma order förekom i bokslutskommunikén vilken släpptes i början av den månaden. Det fanns således en uppenbar risk för aktiemarknaden att tolka det som att bolaget erhållit nya order.

Jan Axelsson, Styrelseordförande " Bolag delar inte NGMs uppfattning om missvisande marknadsupplysning. Den springande punkten är marknadens uppfattning om budskapet i Bokslutskommunikén från 5 mars "I dagsläget bedöms bolaget ha ca 10MSEK i order fördelat på tre kunder" och den pressrelease från 31 mars, " WilLak AB (publ) har erhållit nya order från två tidigare kunder i södra Sverige. BAB Byggtjänst AB i Malmö med två projekt och SEFAB i Norrköping avseende ett mindre projekt." Bokslutskommunikén föranledde ingen kursreaktion men nyheten från 31 mars gav en kraftig kursuppgång.

Bolaget kommer fortsättningsvis vara mer observant på information given via Bokslutskommunikén och Årsredovisning i förhållande till de löpande Pressreleaserna. Bolagets uppfattning är och har varit att vi inte pressmeddelar ordrar via Bokslutskommuniké och Årsredovisning."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

2021-10-11
Regulatorisk

Willak AB håller extra bolagsstämma måndagen den 8 november 2021 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

2021-09-29
Regulatorisk

Willak AB avser omstrukturera verksamheten. Avsikten är att överlåta den nuvarande verksamheten i sin helhet till ett helägt publikt bolag. Styrelsen avser föreslå till årsstämman 2022 att detta helägda dotterbolag till 100% utdelas till aktieägarna, där 1 aktie Willak AB ger 1 aktie i det nya bolag.

2021-08-27
Regulatorisk
  • Intäkterna uppgick till 3,7 MSEK (6,6).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 655 TSEK (391).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3,4 MSEK (-1,8).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,03).
2021-04-26
Regulatorisk

WilLak AB (556945-5594) håller årsstämma måndagen den 24 maj 2021 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

2021-04-20
Regulatorisk
2021-04-16
Regulatorisk
1
2
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.