Nyheter

Komplettering till publicering pressmeddelande, fredagen den 16 april 2021, av Årsredovisning 2020 för Willak AB (PUBL.)

I revisionsberättelsen finns en anmärkning från revisorn

Anmärkning

Utan att det påverkar våra uttalanden så vill vi anmärka på att avdragen skatt och sociala avgifter samt mervärdesskatt vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid. Försummelsen har inte medfört någon väsentlig skada för bolaget utöver dröjsmålsränta och har därmed inte påverkat mitt uttalande avseende ansvarsfriheten.

Vidare finns från revisorn uttalande om Bolagets vidare drift.

Citat från revisionsberättelsen

"

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar mina uttalandenovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

I årsredovisningen framgår att bolaget redovisar en förlust på -5,2MSEK för det året som slutade den 31 december 2020 och att bolagets kortfristiga skulder per detta datum översteg dess kortsiktiga fordringar med 18MSEK. Som framgår av förvaltningsberättelsen är det styrelsens uppfattning att en förutsättning för bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet under de närmaste 12 månaderna är att bolaget tillförs nytt kapital i enlighet med styrelsens intensioner eller att bolaget börjar redovisa positivt kassaflöde.

Ovanstående förhållanden, tillsammans med andra omständigheter som redogörs för i förvaltningsberättelsen, tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.

Vi vill framhålla styrelsens påpekande att en eventuell framtida situation med fortsatta förluster och uteblivna kapitaltillskott kan medföra att antagandet om fortsatt drift inte längre är riktigt med åtföljande väsentliga nedskrivningsbehov av tillgångar bokförda värden.

Upplysning av särskild betydelse

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen under rubriken "Likviditet och ställning" där det framgår att bolagets egna kapital under hösten understigit hälften av aktiekapitalet. Styrelsen har bedömt att det finns övervärden i tillgångar i bolaget, varför styrelsens uppfattning är att bolaget ej varit i kontrollbalansläge under året."

Slut citat från Revisionsberättelsen.

Styrelsen är samstämmig med revisorn i förutsättningarna för fortsatt drift.

Citat från Förvaltningsberättelsen,

"Under hösten har bolagets egna kapital understigit hälften av aktiekapitalet. Styrelsen har under bedömt att det finns övervärden i bolaget varför det är styrelsens uppfattning att bolaget ej varit i kontrollbalansläge under året. Styrelsens uppfattning är att övervärden finns i den egenutvecklade produktionslinan till mer än 1000Tkr. Samma förhållande gäller för första kvartalet 2021, även i detta fall har styrelsen bedömt att det föreligger övervärden i tillgångar i bolaget varför styrelsens uppfattning är att kontrollbalansläge ej föreligger. Styrelsen kommer föreslå stämman att besluta om en nyemission i kvartal 2 på ca 4 MSEK."

Slut citat från förvaltningsberättelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

Filer för nedladdning
2021-04-20
Regulatorisk
2021-04-16
Regulatorisk
2021-03-31
Regulatorisk

WilLak AB (publ) har erhållit nya order från två tidigare kunder i södra Sverige. BAB Byggtjänst AB i Malmö med två projekt och SEFAB i Norrköping avseende ett mindre projekt.

2021-03-05
Regulatorisk

JULI-DECEMBER 2020

  • Intäkterna uppgick till 3,0MSEK (3,6)
  • Aktiverat arbete för egen räkning 2,0MSEK (2,8)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8MSEK (-0,6)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3,3MSEK (-3,3)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,10SEK(-0,10)

JANUARI-DECEMBER 2020

  • Intäkterna uppgick till 7,2MSEK (8,2)
  • Aktiverat arbete för egen räkning 4,5MSEK(4,8)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,4MSEK (-1,9)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5,1MSEK (-6,9)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,20)
2020-12-10
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden oktober/november 2019 - oktober/november2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2020-11-18
Regulatorisk

Willak AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 9 december 2020 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

<<
1
2
3
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.