Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i WilLak AB den 19 februari 2018

WilLak AB ("WilLak" eller "bolaget") höll under måndagen den 19 februari 2018 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till den extra bolagsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.willak.se.

BESLUT OM EMISSIONER

Sammanfattning

Den extra bolagsstämman i WilLak har godkänt styrelsens beslut om en företrädesemission av aktier om cirka 7,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Den extra bolagsstämman har även godkänt styrelsens beslut om en överteckningsoption ("Överteckningsoptionen"). Företrädesemissionen omfattar högst 1 116 000 aktier och Överteckningsoptionen 425 000 aktier till en teckningskurs om 7 SEK per aktie. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. För varje en (1) tecknad, betald och tilldelad aktie erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 1 ("Teckningsoptionen") med nyttjandeperiod från och med den 1 februari 2019 till och med den 15 februari 2019. Även allmänheten ges möjligheten att teckna aktier i Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen.

I korthet:

  • Bolagsstämman har godkänt styrelsens beslut om en Företrädesemission av aktier om cirka 7,8 MSEK. Skulle Företrädesemissionen bli övertecknad vill styrelsen kunna emittera ytterligare aktier om cirka 3,0 MSEK genom Överteckningsoptionen.
  • För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 7 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen är säkerställd till 83,2 procent genom teckningsförbindelser från Bolagets huvudägare Jan Axelsson och Martin Axelsson samt externa garantiåtaganden.
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är 22 februari 2018.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen pågår mellan den 26 februari 2018 och den 12 mars 2018.
  • Varje tre (3) Teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie mellan den 1 februari och den 15 februari 2019 till en teckningskurs om 10 SEK per aktie.

Bakgrund och motiv

WilLak har under det senaste året investerat i verksamhetsförbättringar och kapacitetsutökningar. Genom flytten till en ny produktionsanläggning i Torvinge, Linköping, investeringar i bl.a. en stansmaskin och fortsatt utveckling samt effektivisering av produktionslinan står Bolaget nu starkare än någonsin inför fortsatt tillväxt. Utvecklingen av produktionslinan har vidare lett till en mer effektiv sammansättningsprocess, vilket återspeglas i personalstyrkans storlek. Arbetsstyrkan har successivt i stort sett halverats under perioden med ökad produktionskapacitet. Genom detta förarbete kan Bolaget nu öka orderinflödet med marknadsinsatser.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen (inklusive eventuell Överteckningsoption) kommer framför allt att användas till rörelsekapital.

Företrädesemissionen

Bolagsstämman har godkänt styrelsens beslut om en Företrädesemission om högst 1 116 000 aktier. I det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.

Den som är registrerad som aktieägare i WilLak på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 22 februari 2018 skall äga företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier teckna sig för tre (3) nya aktier till teckningskursen 7 SEK per aktie. Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 26 februari 2018 till och med den 12 mars 2018.

Företrädesemissionen är säkerställd till 83,2 procent genom teckningsförbindelser från Bolagets huvudägare Jan Axelsson och Martin Axelsson samt externa garantiåtaganden.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan få sin ägarandel utspädd med högst cirka 44,4 procent förutsatt att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Utnyttjas därutöver Överteckningsoptionen till fullo kan den sammanlagda utspädningseffekten för Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen uppgå till cirka 52,5 procent förutsatt att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier.

Överteckningsoptionen

Bolagsstämman har godkänt styrelsens beslut om en Överteckningsoption avseende 425 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ett utnyttjande av Överteckningsoptionen förutsätter att Företrädesemissionen övertecknas. Teckningskursen och villkoren i övrigt i Överteckningsoptionen är densamma som i Företrädesemissionen. Om Överteckningsoptionen utnyttjas fullt ut tillförs Bolaget ytterligare cirka 3,0 MSEK före emissionskostnader. Inom ramen för emissionsbesluten om Överteckningsoptionen kan aktier och teckningsoptioner även komma att överlåtas som betalning till garanter av Företrädesemissionen.

Teckningsoptioner

För varje aktie som tecknas i Företrädesemissionen eller Överteckningsoptionen erhålls en (1) vederlagsfri Teckningsoption av serie TO 1. Varje tre (3) Teckningsoptioner berättigar till nyteckning av en (1) aktie från och med den 1 februari 2019 till och med den 15 februari 2019 till en teckningskurs om 10 SEK per aktie. För det fall Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen tecknas och utnyttjas till fullo samt samtliga Teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av aktier ökar antalet aktier med 513 667 och Bolaget tillförs cirka 5,1 MSEK före emissionskostnader.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

20 februari 2018 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätt
20 februari 2018 Offentliggörande av Investeringsmemorandum
21 februari 2018 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätt
22 februari 2018 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
26 februari - 8 mars 2018 Handel med teckningsrätter
26 februari 2018 Handel i BTA påbörjas
26 februari - 12 mars 2018 Teckningsperiod
15 mars 2018 Beräknad dag för offentliggörande av Företrädesemissionens utfall
20 mars 2018 Likviddag

 

VAL AV STYRELSESUPPLEANT, ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Med anledning att styrelseledamoten Mats Björkeroths avgång från styrelsen i samband med den extra bolagsstämman beslutade stämman att nyvälja Jan Häggberg som ny styrelsesuppleant i bolaget. Stämman beslutade även att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter (dvs. nuvarande styrelseledamöter Jan Axelsson, Martin Axelsson och Bo Uneus) och en styrelsesuppleant.

Linköping, 19 februari 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018 kl. 15:00.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för Willaks aktier på NGM Nordic MTF.

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Filer för nedladdning
2019-01-08
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden april 2018 - december 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2018-12-10
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari 2018 - november 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2018-11-07
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari 2018 - oktober 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2018-10-08
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari 2018 - september 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2018-10-03
Regulatorisk

Willak AB håller extra bolagsstämma måndagen den 22 oktober 2018, mot tidigare aviserat 16 oktober, klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

2018-10-02
Regulatorisk

Willak AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 16 oktober 2018 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

1
2
...
9
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.