Nyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AB

Willak AB håller extra bolagsstämma måndagen den 8 november 2021 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

A. ANMÄLAN MM

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 oktober 2021, och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 5 november 2021.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Willak AB, Idögatan 38,
582 78 Linköping eller per e-post: martin.axelsson@willakab.se. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 oktober 2021 Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.willak.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

ANTAL AKTIER I BOLAGET

I Willak finns 61 185 074 st aktier, samtliga med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Ändring av Bolagsordning angående min och maximalt antal aktier
 7. Minskning av aktiekapital
 8. Beslut om riktad nyemission
 9. Besult om teckningsoptioner till samtliga aktieägare
 10. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Ändring av antal aktier i Bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att gränsen för maximalt antal aktier i bolaget ändras från

nuvarande lydelse

Lägst 30 000 000 aktier till högst 120 000 000 aktier

Ny lydelse

Lägst 60 000 000 aktier till högst 240 000 000 aktier

Minskning av aktiekapital (punkt 7)

Styrelsen föreslår stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 700 000 kronor för täckande av förlust. Minskning av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande.

Nyemission av maximalt 10 000 000 aktier.

Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 700 000 kronor.

Aktier tecknas utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för bolagets samtliga aktieägare och bolagets fortsatta utveckling att stärka balansräkningen, samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget.

Teckningskursen ska vara 0,30 kronor per aktie.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillfalla Jan Axelsson med bolag. Jan Axelsson med bolag tecknar genom kvittning av fordringar 10 000 000 st aktier.

Teckning av aktier ska ske den 15 november 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Betalning ska ske senast 20 november 2021.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslut om utgivande av teckningsoptioner (se även bilaga A)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om teckningsoptioner avseende nyteckning av aktier i Willak med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande:

1. Nyemission av maximalt 71 185 074 teckningsoptioner av serie TO1.

2. Varje 1 aktie berättigar till 1 teckningsoption av serie TO1.

3. Utgivandet av teckningsoptioner innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 Teckningsoption av serie TO1 för varje 1 aktie i Willak som de innehar på avstämningsdagen. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för utdelningen.

4. För teckningsoptioner av serie TO1 och utnyttjande av optionsrätten gäller villkor i enlighet med Bilaga A.

5. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav

UPPLYSNINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

För giltigt beslut enligt punkt 8 (emissionen) krävs att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.willak.se, från och med den 8 november 2021. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i oktober 2021

Willak AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willakab.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willakab.se

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

2021-11-09
Regulatorisk

Willak AB har ingått ett avtal med Dividend Sweden AB, i syfte att bistå WilLak vid bolagets omstrukturering av verksamheten. Dividend Sweden erhåller provision om 1,5 MSEK för genomförandet.

2021-10-11
Regulatorisk

Willak AB håller extra bolagsstämma måndagen den 8 november 2021 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

2021-09-29
Regulatorisk

Willak AB avser omstrukturera verksamheten. Avsikten är att överlåta den nuvarande verksamheten i sin helhet till ett helägt publikt bolag. Styrelsen avser föreslå till årsstämman 2022 att detta helägda dotterbolag till 100% utdelas till aktieägarna, där 1 aktie Willak AB ger 1 aktie i det nya bolag.

2021-08-27
Regulatorisk
 • Intäkterna uppgick till 3,7 MSEK (6,6).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 655 TSEK (391).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,4 MSEK (-1,8).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,03).
2021-04-26
Regulatorisk

WilLak AB (556945-5594) håller årsstämma måndagen den 24 maj 2021 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

2021-04-20
Regulatorisk
2021-04-16
Regulatorisk
1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.