Nyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AB

Willak AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 9 december 2020 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

A. ANMÄLAN MM

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 1 december 2020, och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 4 december 2020.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Willak AB, Idögatan 38,
582 78 Linköping eller per e-post: martin.axelsson@willak.se. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 1 december 2020 Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.willak.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

ANTAL AKTIER I BOLAGET

I Willak finns 33 462 852 st aktier, samtliga med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller flera justeringsmän

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Minskning av aktiekapital

7. Beslut om riktad nyemission

8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Minskning av aktiekapital (punkt 6)

Styrelsen föreslår stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 2 500 000 kronor för täckande av förlust. Minskning av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande.

Nyemission av maximalt 14 722 222 aktier.

Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 1 844 551,46 kronor.

Aktier tecknas utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för bolagets samtliga aktieägare och bolagets fortsatta utveckling att stärka balansräkningen, samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget.

Teckningskursen ska vara 0,18 kronor per aktie.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillfalla Jan Axelsson med bolag och Dividend Sweden AB. Jan Axelsson med bolag tecknar genom kvittning av fordringar 11 111 111 st aktier. Dividend Sweden AB tecknar 3 611 111 st aktier genom kontant betalning.

Teckning av aktier ska ske den 10 december 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Betalning ska ske senast 15 december 2020.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

UPPLYSNINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

För giltigt beslut enligt punkt 7 (emissionen) krävs att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.willak.se, från och med den 25 november 2020. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i november 2020

Willak AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

2021-04-16
Regulatorisk
2021-03-31
Regulatorisk

WilLak AB (publ) har erhållit nya order från två tidigare kunder i södra Sverige. BAB Byggtjänst AB i Malmö med två projekt och SEFAB i Norrköping avseende ett mindre projekt.

2021-03-05
Regulatorisk

JULI-DECEMBER 2020

  • Intäkterna uppgick till 3,0MSEK (3,6)
  • Aktiverat arbete för egen räkning 2,0MSEK (2,8)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8MSEK (-0,6)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3,3MSEK (-3,3)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,10SEK(-0,10)

JANUARI-DECEMBER 2020

  • Intäkterna uppgick till 7,2MSEK (8,2)
  • Aktiverat arbete för egen räkning 4,5MSEK(4,8)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,4MSEK (-1,9)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5,1MSEK (-6,9)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,20)
2020-12-10
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden oktober/november 2019 - oktober/november2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2020-11-18
Regulatorisk

Willak AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 9 december 2020 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

2020-11-10
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden september 2019 - september 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

<<
1
2
3
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.