Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i WilLak

WilLak AB kallar till extra bolagsstämma måndagen den 19 februari 2018 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 februari 2018, och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 13 februari 2018.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress WilLak AB, Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, per e-post: lena.axelsson@willak.se eller per telefon: 013-10 05 80. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 februari 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.willak.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier (Emission 1)

7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av teckningsoptioner 2018/2019 (Emission 2)

8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (Emission 3)

9. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av teckningsoptioner 2018/2019 (Emission 4) #557081_6

10. Val av styrelsesuppleant, antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

11. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier - Emission 1 (punkt 6)

Styrelsen för WilLak AB föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 1 februari 2018 om företrädesemission av aktier (Emission 1), under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, enligt i huvudsak följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 558.000 kronor genom nyemission av högst 1.116.000 aktier.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ska berättiga till teckning av tre (3) nya aktier.

3. Teckningskursen ska vara 7 kronor per aktie.

4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 22 februari 2018.

5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 26 februari 2018 till och med den 12 mars 2018. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

6. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning eller, för det fall betalning erläggs genom kvittning, på teckningslista. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista.

7. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i tredje hand ske till garanter i enlighet med garantiavtal.

8. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

9. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning.

10. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av teckningsoptioner 2018/2019 - Emission 2 (punkt 7)

Styrelsen för WilLak AB föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 1 februari 2018 om nyemission av teckningsoptioner 2018/2019 (Emission 2), under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, enligt i huvudsak följande.

1. Bolaget ska emittera högst 1.116.000 teckningsoptioner där tre teckningsoptioner ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 186.000 kronor.

2. Teckningsoptionerna ska kunna tecknas av de som har tecknat aktier i den av styrelsen samma dag beslutade företrädesemissionen av aktier ("Emission 1"), där varje tecknad aktie ger rätt att teckna en teckningsoption.

3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

4. Teckning ska ske på teckningslista under tiden från och med den 26 februari 2018 till och med den 12 mars 2018. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

5. För varje tecknad och tilldelad aktie i Emission 1 ska tilldelas en teckningsoption.

6. För teckningsoptionerna gäller särskilda teckningsoptionsvillkor. Av villkoren följer bl.a.

(a) att tre teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 10 kronor;

(b) att teckningsoptionen får utnyttjas under tiden från och med 1 februari 2019 till och med den 15 februari 2019; och

(c) att teckningskurs liksom antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.

7. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar tilldela en teckningsoption för varje tecknad och tilldelad aktie i Emission 1.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier - Emission 3 (punkt 8)

Styrelsen för WilLak AB föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 1 februari 2018 om nyemission av aktier (Emission 3), under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, enligt i huvudsak följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 212.500 kronor genom nyemission av högst 425.000 aktier.

2. Rätt att teckna aktier i nyemissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma (i) de som tecknat sig för aktier i den företrädesemission av aktier som beslutats av bolagets styrelse samma dag ("Emission 1"), och (ii) garanter som har garanterat Emission 1.

3. Teckningskursen ska vara 7 kronor per aktie.

4. Teckning av aktier ska ske på teckningslista under tiden från och med den 26 februari 2018 till och med den 12 mars 2018. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

5. Tilldelning av aktier får bara ske till sådan person som tecknat aktier i Emission 1, men utan att där kunna erhålla full tilldelning eller till garant som har garanterat Emission 1. Vid överteckning ska styrelsen för bolaget besluta om tilldelning inom ramen för nyemissionens högsta belopp.

6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras om att styrelsen härutöver kan medge kvittning i efterhand enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 9. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar utnyttja ett eventuellt oväntat stort intresse av att delta i Emission 1 och/eller att bolaget önskar kunna erlägga betalning i form av aktier och teckningsoptioner till garanter av Emission 1. Grunden för teckningskursen är teckningskursen som är beräknad för Emission 1.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av teckningsoptioner 2018/2019 - Emission 4 (punkt 9)

Styrelsen för WilLak AB föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 1 februari 2018 om nyemission av teckningsoptioner 2018/2019 (Emission 4), under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, enligt i huvudsak följande.

1. Bolaget ska emittera högst 425.000 teckningsoptioner där tre teckningsoptioner ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 70.833 kronor.

2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma (a) de som tecknat sig i de av styrelsen samma dag beslutade emissionerna (i) företrädesemission av aktier ("Emission 1"), (ii) riktad emission av högst 1.116.000 teckningsoptioner 2018/2019 ("Emission 2") och (iii) i riktad emission av högst 425.000 aktier ("Emission 3"), och (b) garanter som har garanterat Emission 1 och som har tecknat aktier i Emission 3.

3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

4. Teckning av ska ske på teckningslista under tiden från och med den 26 februari 2018 till och med den 12 mars 2018. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

5. Tilldelning av teckningsoptioner får bara ske till sådan person som tecknat aktier i Emission 1, men utan att där kunna erhålla full tilldelning eller till garant som har garanterat Emission 1. Vid överteckning ska styrelsen för bolaget besluta om tilldelning inom ramen för nyemissionens högsta belopp. För varje tecknad och tilldelad aktie i Emission 3 ska tilldelas en teckningsoption.

6. För teckningsoptionerna gäller bilagda villkor för teckningsoptioner 2018/2019, Bilaga. Av villkoren följer bl.a.

(a) att tre teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 10 kronor;

(b) att teckningsoptionen får utnyttjas under tiden från och med 1 februari 2019 till och med den 15 februari 2019; och

(c) att teckningskurs liksom antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.

(d) Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar utnyttja ett eventuellt oväntat stort intresse av att delta i Emission 1 och/eller att bolaget önskar kunna erlägga betalning i form av aktier och teckningsoptioner till garanter av Emission 1.

Val av styrelsesuppleant, antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)

Styrelseledamoten Mats Björkeroth har meddelat styrelsen att han avser att avgå från styrelsen efter den extra bolagsstämman. Med anledning av detta föreslår styrelsen att stämman ska välja Jan Häggberg som ny styrelsesuppleant i bolaget samt att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter (dvs. nuvarande styrelseledamöter Jan Axelsson, Martin Axelsson och Bo Uneus) och en styrelsesuppleant.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer från och med två veckor före bolagsstämman hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.willak.se senast två veckor före stämman, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i februari 2018
WilLak AB (publ)
Styrelsen

2018-12-10
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari 2018 - november 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2018-11-07
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari 2018 - oktober 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2018-10-08
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari 2018 - september 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2018-10-03
Regulatorisk

Willak AB håller extra bolagsstämma måndagen den 22 oktober 2018, mot tidigare aviserat 16 oktober, klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

2018-10-02
Regulatorisk

Willak AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 16 oktober 2018 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

2018-09-06
Regulatorisk

Styrelsen i WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för WilLaks aktieägare. Imorgon den 7 september 2018 inleds teckningsperioden i företrädesemissionen. Memorandumet innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på WilLaks hemsida www.willak.se samt Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

1
2
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.