Nyheter

Delårsrapport för Willak AB (publ) januari - juni 2021
 • Intäkterna uppgick till 3,7 MSEK (6,6).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 655 TSEK (391).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,4 MSEK (-1,8).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,03).

Väsentliga händelser under första halvåret

 • Produktionsenheten har utvecklats vidare vilket ger möjlighet Till än högre kvalitet för Bolagets utfackningsväggar. Den uppdaterade produktionslinan skapar nya möjligheter för ökad produktionsvolym.
 • Likviditeten fortsatt ansträngd.
 • En riktad nyemission under våren om 4,55MSEK.
 • Bolaget har tilldelats en sanktionsavgift på 400tkr från NGM Tillsyn.

VD kommentar

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av flerbostadshus blir mer rationellt än traditionella metoder.

WilLaks huvudprodukter är prefabricerade utfackningsväggar, ett patenterat stålpelarsystem, brandisolering för stålpelare, valvskena samt system för montering av fönster i utfackningsväggar. WilLak erbjuder även tjänster som oftast ingår i försäljningen av dessa varor, bland annat framtagning av tillverkningsritningar för utfackningsväggarna och dimensionering av stålpelare.

WilLak har under första halvåret vidareutvecklat och förädlat sin utvecklingsprocess och lyft konceptet till en ny nivå. Ny metod för att automatisera arbetet med ritningar och underlag för produktionen har utvecklats. Metoden möjliggör en stor ökning av produktionsvolymen med bibehållen kvalité och leveranssäkerhet.

Färdiga materialkit för varje väggelement genereras automatiskt utifrån ritningar som godkänts av kund. Det skapar möjlighet att sälja materialkit direkt till kund om kunden själv väljer att montera väggelementen på arbetsplatsen. Det ger en ny marknadsmöjlighet som kommer att lanseras under hösten.

WilLak har utrymme och kapacitet för nya kunder och orders. Hittills har bolaget haft framgång hos befintliga kunder som är medvetna och har kunskap om WilLaks förmåga.

Försenad byggstart hos kunden har gett möjlighet till att bygga vidare på produktionsenheten.

Vi ser att det finns ett fortsatt stort behov av WilLaks byggsystem på marknaden.

Den 30:e juni hade bolaget en orderbok om 8MSEK.

VD Martin Axelsson

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för helåret 2021 publiceras fredag den 25 februari 2022.

Delårsrapporten finns att tillgå på Willaks hemsida (www.willak.se) samt bilagt till detta press-meddelande.

Linköping 2021-08-27

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 09:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

2021-11-09
Regulatorisk

Willak AB har ingått ett avtal med Dividend Sweden AB, i syfte att bistå WilLak vid bolagets omstrukturering av verksamheten. Dividend Sweden erhåller provision om 1,5 MSEK för genomförandet.

2021-10-11
Regulatorisk

Willak AB håller extra bolagsstämma måndagen den 8 november 2021 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

2021-09-29
Regulatorisk

Willak AB avser omstrukturera verksamheten. Avsikten är att överlåta den nuvarande verksamheten i sin helhet till ett helägt publikt bolag. Styrelsen avser föreslå till årsstämman 2022 att detta helägda dotterbolag till 100% utdelas till aktieägarna, där 1 aktie Willak AB ger 1 aktie i det nya bolag.

2021-08-27
Regulatorisk
 • Intäkterna uppgick till 3,7 MSEK (6,6).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 655 TSEK (391).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,4 MSEK (-1,8).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,03).
2021-04-26
Regulatorisk

WilLak AB (556945-5594) håller årsstämma måndagen den 24 maj 2021 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

2021-04-20
Regulatorisk
2021-04-16
Regulatorisk
1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.