Nyheter

Delårsrapport för Willak AB (publ) januari - juni 2020
 • Intäkterna uppgick till 6,6 MSEK (6,6).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 391 TSEK (-1 269).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (-3 5).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,11).

Väsentliga händelser under första halvåret

 • Den nya produktionslinan är driftsatt även om den inte är helt färdigställd. Därmed har kapaciteten i fabriken avsevärt ökat.
 • Produktionsvolymen har utvecklats positivt sedan den nya linan har driftsatts.
 • Nya order förväntas under hösten för att öka omsättning och resultat.
 • Personalstyrkan har stabiliserats och fungerar bra som grupp nu.
 • Likviditeten fortsatt ansträngd.

Väsentlig händelse efter bokslutsperiodens slut

 • Inneliggande order till ett värde av 6MSEK (15 augusti 2020)

VD kommentar

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av flerbostadshus blir mer rationellt än traditionella metoder.

WilLaks huvudprodukter är prefabricerade utfackningsväggar, ett patenterat stålpelarsystem, brandisolering för stålpelare, valvskena samt system för montering av fönster i utfackningsväggar. WilLak erbjuder även tjänster som oftast ingår i försäljningen av dessa varor, bland annat framtagning av tillverkningsritningar för utfackningsväggarna och dimensionering av stålpelare.

WilLak har under året vidareutvecklat och förädlat sin utvecklingsprocess där stora delar nu är helautomatisk och produktionskapacitet gör att WilLak har utrymme för nya kunder och orders.

Under året har och WilLak med stor framgång producerat produkter med god framförhållning med leverans till betalt kundlager där WilLak lagerför produkter för kunds räkning för senare avrop och leverans, vilket ger bolagets kunder en extra trygghet.

Vi ser att det finns ett stort behov av WilLaks byggsystem på marknaden och bolaget kommer lägga väsentlig tid på nyförsäljning och marknadsföring.

WilLaks egenutvecklade produktionslinje har ett väsentligt värde för bolaget där nu egenproduktionen med hög volym är säkrad. Liknade system på marknaden medför en inköpskostnad i storleken av 10-tals miljoner kronor. Det finns en hög kunskap inom WilLak för såväl produktion som kundunika anpassningar.

WilLaks framtid skall säkerställas genom nyförsäljning och bearbetning av framförallt den svenska marknaden. WilLak ser också att det finns intresse från Norge där man hoppas på framgång.

VD Martin Axelsson

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för helåret 2020 publiceras fredag den 26 februari 2021.

Delårsrapporten finns att tillgå på Willaks hemsida (www.willak.se) samt bilagt till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 08:30.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

2021-04-16
Regulatorisk
2021-03-31
Regulatorisk

WilLak AB (publ) har erhållit nya order från två tidigare kunder i södra Sverige. BAB Byggtjänst AB i Malmö med två projekt och SEFAB i Norrköping avseende ett mindre projekt.

2021-03-05
Regulatorisk

JULI-DECEMBER 2020

 • Intäkterna uppgick till 3,0MSEK (3,6)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 2,0MSEK (2,8)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8MSEK (-0,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,3MSEK (-3,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,10SEK(-0,10)

JANUARI-DECEMBER 2020

 • Intäkterna uppgick till 7,2MSEK (8,2)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 4,5MSEK(4,8)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,4MSEK (-1,9)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,1MSEK (-6,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,20)
2020-12-10
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden oktober/november 2019 - oktober/november2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2020-11-18
Regulatorisk

Willak AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 9 december 2020 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

2020-11-10
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden september 2019 - september 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

<<
1
2
3
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.