Nyheter

Bokslutskommuniké för Willak, januari - december 2017

JULI-DECEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 6,4 MSEK (19,1)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,0 MSEK (-5,1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,6 MSEK (-6,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,03 SEK (-3,66)

JANUARI-DECEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 20,7 MSEK (31,7)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,1 MSEK (-8,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,6 MSEK (-10,4)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,59 SEK (-5,86)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET
Vi har efter ett gediget utvecklingsarbete uppnått hög kvalité på produkterna. Detta leder bl.a. till att vi kan konkurrera bättre både prismässigt och med teknik jämfört med andra stomsystem som finns på marknaden. Detta är en högst medveten satsning från ledningens sida med tanke på erfarenheter som har samlats in sedan vi inledde tillverkning i helt egen regi. WilLaks produktutbud är unik i branschen både när det gäller tillverkningsmetoder och produkterna.

Det som uppnåtts är en unik tillverkningsmetod som inte tillämpas av någon annan tillverkare. Både kvalitet och kapacitet har nått nya nivåer och detta kommer att ge direkta marknadsfördelar samt resultat i framtiden.

Bolaget ser minskningen i omsättningen för året som ett temporärt måste, med tanke på de investeringar i kvalitet och produktion som gjorts. Med tanke på den kostnadskostym som nu finns i jämförelse med tidigare har Willak mycket goda förutsättningar för en lönsam tillväxt framåt.

Fortsatt god förfrågningstakt till bolaget under periodens slut och ca 18MSEK i utestående offerter.

VD-KOMMENTAR

UTVECKLADE TILLVERKNINGSMETODER
Vi har löpande under H2 fortsatt utvecklingen av tillverkningsmetoden. Vi har bl.a. i nyligen implementerat ett nytt system för montage av fönster som gör det enkelt att utföra detta moment med hög kvalité och kapacitet. Detta har tidigare inte varit möjligt då det har funnits en mängd branschproblem som gjort det svårt att hantera denna typ av tjänst till byggen. Med detta system har vi löst dessa problem.

KONKURRENSKRAFTIG PRISNIVÅ
En direkt följd av en förbättrad kapacitet är att vi prismässigt blir mer konkurrenskraftiga på marknaden. Marknaden upplevs som priskänslig generellt sett och endast små skillnader i pris avgör om ett projekt blir av eller ej.

NÖJDA KUNDER
Vi har bland våra kunder, två uttalat nöjda kunder, som på senaste tiden uttalat sig gällande kvaliteten i produkterna. Både Miljöbyggarna i Linköping och ED Bygg, Norrköping har uttryckligen bekräftat att produkterna håller en hög klass. Vi tar det som en bekräftelse på att våra kvalitetsmål har uppnåtts till stor del.

NYA ORDER
Till redan givna order på ca 1,6 MSEK förväntas inom kort ett antal nya order. Dessa innefattar följande projekt:

Göteborg 3,0 MSEK
Malmö 2,0 MSEK
Miljöbyggarna 0,8 MSEK (klar, väntar på bekräftelse)
ED Bygg AB  1,0 MSEK (klar, väntar på bekräftelse)

Sammanlagt värde ca 8,4 MSEK

UPPVAKNANDE INTRESSE FÖR LÄTTVÄGGSKONSTRUKTIONER
En ny kund i Östergötland har uttryckt intresse för Willak för att bygga med lättväggskoncept. Willaks koncept är både kostnadseffektivare och rationellare än den förhärskande metoden med betongelement.

Martin Axelsson, VD
Willak AB

RESULTATPÅVERKANDE FAKTORER UNDER PERIODEN

KOSTNADER
Fortsatta överenskommelser i reklamationsärenden har fortsatt bidragit med kostnader. Genomförda kostnadsneddragningar har bidragit till att personalkostnader är nu nere på 400KSEK per månad och övriga kostnader är cirka 500 KSEK per månad. Det innebär att med en omsättning på ca 1 700 KSEK per månad så har bolaget ett positivt löpande kassaflöde. 

Neddragningen av personalkostnaderna har genomförts i snabb takt, medelvärde för året är 685      (1 134) KSEK. I den distribuerade månadsstatistiken för väggproduktionen så har antal producerade väggar reducerats likaväl men om man ser till antal väggar per anställd så har det värdet stigit jämfört med år 2016.

Det är en medveten strategi att få bolaget i balans för att nå ett positivt kassaflöde. Av den anledningen har bolaget under hösten tagit stora kostnader. Tack vare åtgärderna så når Bolaget lönsamhet med en lägre orderingång och produktionen bedöms ha säkrats från reklamationer.

FINANSIERING
Bolaget förhandlar olika möjligheter för att säkerställa finansieringen fram till att det är kassaflödespositivt.

MARKNADEN
Branschen är inte lika aktiv under vintern och januari och februari är de svagaste månaderna. Av förfrågningar så framgår det att branschen är i full gång from mars. I år är Bolaget berett på en utökad produktionsvolym.

En intressant iakttagelse har blivit att branschen söker billigare och effektiva lösningar jämfört med den förhärskande tekniken med betongväggar. Det kan ha samband med att logistiken blir enklare och ledtider förväntas bli kortare samt att kostnaderna förväntas bli lägre med bolagets metoder. Det kan samtidigt ha anknytning till branschen söker nya lösningar för att reducera kostnader nu när den värsta haussen med bostadsrätter lugnat ner sig.

UTDELNINGSFÖRSLAG
Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning sker till bolagets aktieägare.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman kommer att hållas i WilLaks lokaler kl 11:00 den 10 april 2018 på Idögatan 38, Linköping.

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida den 9 mars 2018.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Första halvårets rapport 2018 publiceras den 25 augusti 2018.

För övrig information hänvisas till den kompletta kommunikén som återfinns i bilagan alternativt kan hämtas på bolagets hemsida. 

Linköping den 17 januari 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018 kl. 08:30

Kort om Willak
Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för Willaks aktier på NGM Nordic MTF.

Willaks aktie handlas på NGM-MTF.

Filer för nedladdning
2018-09-06
Regulatorisk

Styrelsen i WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för WilLaks aktieägare. Imorgon den 7 september 2018 inleds teckningsperioden i företrädesemissionen. Memorandumet innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på WilLaks hemsida www.willak.se samt Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

2018-09-05
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari 2018 - augusti 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2018-08-28
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämman i Willak Aktiebolag idag beslutades följande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.willak.se.

1. Stämman godkände styrelsens förslag om företrädesemission av aktier.

2. Stämman godkände styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

3. Stämman godkände styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner - Incitamentsprogram för verkställande direktören 2018-2021,

2018-08-24
Regulatorisk

Första halvåret 2018

 • Intäkterna uppgick till 4,8 MSEK (14,3).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 195 TSEK (-1054).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 415 TSEK (-1 010).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,22 SEK (-0,54).
2018-07-20
Regulatorisk

Viktiga punkter i dagordningen;

 • Högst 5 577 142 nya aktier ska ges ut till en kurs om 2 kr.
 • Ändring av Bolagsordning där aktiekapitalet skall vara lägst 4 000 000 kr och högst 16 000 000 kr. Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 stycken och högst 32 000 000 000 stycken.
 • Utgivande av 415555 teckningsoptioner till verkställande direktören 

Willak AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 28 augusti 2018 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

2018-06-29
Regulatorisk

Vid årsstämma i WilLak AB idag beslutades bl.a. följande.

2018-06-20
Regulatorisk

Willak AB (publ) erhåller ytterligare en stor order, nu till ett byggprojekt i Göteborg, ordervärdet är 3MSEK - ordern bekräftar återigen bolagets unika process och teknologi. Utökningen av ordern förväntas komma i Q3.

1
2
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.