Nyheter

Bokslutskommuniké för Willak, januari - december 2017

JULI-DECEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 6,4 MSEK (19,1)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,0 MSEK (-5,1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,6 MSEK (-6,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,03 SEK (-3,66)

JANUARI-DECEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 20,7 MSEK (31,7)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,1 MSEK (-8,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,6 MSEK (-10,4)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,59 SEK (-5,86)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET
Vi har efter ett gediget utvecklingsarbete uppnått hög kvalité på produkterna. Detta leder bl.a. till att vi kan konkurrera bättre både prismässigt och med teknik jämfört med andra stomsystem som finns på marknaden. Detta är en högst medveten satsning från ledningens sida med tanke på erfarenheter som har samlats in sedan vi inledde tillverkning i helt egen regi. WilLaks produktutbud är unik i branschen både när det gäller tillverkningsmetoder och produkterna.

Det som uppnåtts är en unik tillverkningsmetod som inte tillämpas av någon annan tillverkare. Både kvalitet och kapacitet har nått nya nivåer och detta kommer att ge direkta marknadsfördelar samt resultat i framtiden.

Bolaget ser minskningen i omsättningen för året som ett temporärt måste, med tanke på de investeringar i kvalitet och produktion som gjorts. Med tanke på den kostnadskostym som nu finns i jämförelse med tidigare har Willak mycket goda förutsättningar för en lönsam tillväxt framåt.

Fortsatt god förfrågningstakt till bolaget under periodens slut och ca 18MSEK i utestående offerter.

VD-KOMMENTAR

UTVECKLADE TILLVERKNINGSMETODER
Vi har löpande under H2 fortsatt utvecklingen av tillverkningsmetoden. Vi har bl.a. i nyligen implementerat ett nytt system för montage av fönster som gör det enkelt att utföra detta moment med hög kvalité och kapacitet. Detta har tidigare inte varit möjligt då det har funnits en mängd branschproblem som gjort det svårt att hantera denna typ av tjänst till byggen. Med detta system har vi löst dessa problem.

KONKURRENSKRAFTIG PRISNIVÅ
En direkt följd av en förbättrad kapacitet är att vi prismässigt blir mer konkurrenskraftiga på marknaden. Marknaden upplevs som priskänslig generellt sett och endast små skillnader i pris avgör om ett projekt blir av eller ej.

NÖJDA KUNDER
Vi har bland våra kunder, två uttalat nöjda kunder, som på senaste tiden uttalat sig gällande kvaliteten i produkterna. Både Miljöbyggarna i Linköping och ED Bygg, Norrköping har uttryckligen bekräftat att produkterna håller en hög klass. Vi tar det som en bekräftelse på att våra kvalitetsmål har uppnåtts till stor del.

NYA ORDER
Till redan givna order på ca 1,6 MSEK förväntas inom kort ett antal nya order. Dessa innefattar följande projekt:

Göteborg 3,0 MSEK
Malmö 2,0 MSEK
Miljöbyggarna 0,8 MSEK (klar, väntar på bekräftelse)
ED Bygg AB  1,0 MSEK (klar, väntar på bekräftelse)

Sammanlagt värde ca 8,4 MSEK

UPPVAKNANDE INTRESSE FÖR LÄTTVÄGGSKONSTRUKTIONER
En ny kund i Östergötland har uttryckt intresse för Willak för att bygga med lättväggskoncept. Willaks koncept är både kostnadseffektivare och rationellare än den förhärskande metoden med betongelement.

Martin Axelsson, VD
Willak AB

RESULTATPÅVERKANDE FAKTORER UNDER PERIODEN

KOSTNADER
Fortsatta överenskommelser i reklamationsärenden har fortsatt bidragit med kostnader. Genomförda kostnadsneddragningar har bidragit till att personalkostnader är nu nere på 400KSEK per månad och övriga kostnader är cirka 500 KSEK per månad. Det innebär att med en omsättning på ca 1 700 KSEK per månad så har bolaget ett positivt löpande kassaflöde. 

Neddragningen av personalkostnaderna har genomförts i snabb takt, medelvärde för året är 685      (1 134) KSEK. I den distribuerade månadsstatistiken för väggproduktionen så har antal producerade väggar reducerats likaväl men om man ser till antal väggar per anställd så har det värdet stigit jämfört med år 2016.

Det är en medveten strategi att få bolaget i balans för att nå ett positivt kassaflöde. Av den anledningen har bolaget under hösten tagit stora kostnader. Tack vare åtgärderna så når Bolaget lönsamhet med en lägre orderingång och produktionen bedöms ha säkrats från reklamationer.

FINANSIERING
Bolaget förhandlar olika möjligheter för att säkerställa finansieringen fram till att det är kassaflödespositivt.

MARKNADEN
Branschen är inte lika aktiv under vintern och januari och februari är de svagaste månaderna. Av förfrågningar så framgår det att branschen är i full gång from mars. I år är Bolaget berett på en utökad produktionsvolym.

En intressant iakttagelse har blivit att branschen söker billigare och effektiva lösningar jämfört med den förhärskande tekniken med betongväggar. Det kan ha samband med att logistiken blir enklare och ledtider förväntas bli kortare samt att kostnaderna förväntas bli lägre med bolagets metoder. Det kan samtidigt ha anknytning till branschen söker nya lösningar för att reducera kostnader nu när den värsta haussen med bostadsrätter lugnat ner sig.

UTDELNINGSFÖRSLAG
Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning sker till bolagets aktieägare.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman kommer att hållas i WilLaks lokaler kl 11:00 den 10 april 2018 på Idögatan 38, Linköping.

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida den 9 mars 2018.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Första halvårets rapport 2018 publiceras den 25 augusti 2018.

För övrig information hänvisas till den kompletta kommunikén som återfinns i bilagan alternativt kan hämtas på bolagets hemsida. 

Linköping den 17 januari 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018 kl. 08:30

Kort om Willak
Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för Willaks aktier på NGM Nordic MTF.

Willaks aktie handlas på NGM-MTF.

Filer för nedladdning
2018-03-16
Regulatorisk

Teckningsperioden för WilLak AB:s ("WilLak" eller "Bolaget") nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 12 mars 2018 och företrädesemissionen tecknades till ca 83 procent, vilket innebär att WilLak tillförs ca 6,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare 3,1 MSEK före emissionskostnader under Q1 2019.

2018-03-16
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juli 2017 - februari 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende mars 2018 offentliggörs under första delen av april 2018.

 • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i februari 2018 till 105 st, jämfört med 173 st år 2017, vilket motsvarar en minskning om -43%
 • Antal anställda i Bolaget uppgick i februari 2018 till 13 personer, jämfört med 23 personer januari 2017, vilket motsvarar en minskning om 43%.
 • Bolagets orderbok uppgick den 1 mars 2018 till 1,8 MSEK.
2018-03-08
Regulatorisk

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Idögatan 38, 58278 Linköping, måndagen den 14 maj, kl. 11.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var tisdagen den 10 april 2018.

2018-03-07
Regulatorisk

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") har erhållit order från den återkommande kunden ED Bygg AB om ca 1 MSEK för leveranser i Linköping. Produktion påbörjas omgående.

2018-02-21
Regulatorisk

Styrelsen i WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för WilLaks aktieägare. Memorandumet innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på WilLaks hemsida www.willak.se samt Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se. Memorandumet innehåller korrigerad finansiell information för räkenskapsåret 2017 samt för jämförelseperioden för andra halvåret 2016.

2018-02-19
Regulatorisk

WilLak AB ("WilLak" eller "bolaget") höll under måndagen den 19 februari 2018 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2018-02-15

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juli 2017 - januari 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2018-02-01
Regulatorisk

WilLak AB kallar till extra bolagsstämma måndagen den 19 februari 2018 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

2018-02-01
Regulatorisk

Styrelsen i WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") har beslutat, förutsatt extra bolagstämmas godkännande den 19 februari 2018, om en företrädesemission av aktier om cirka 7,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Styrelsen har även föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar om ett emissionsbemyndigande som möjliggör för styrelsen att besluta om en överteckningsoption om cirka 3,0 MSEK ("Överteckningsoptionen"). Företrädesemissionen omfattar högst 1 116 000 aktier och Överteckningsoptionen 425 000 aktier till en teckningskurs om 7 SEK per aktie. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. För varje en (1) tecknad, betald och tilldelad aktie erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 1 ("Teckningsoptionen") med nyttjandeperiod från och med den 1 februari 2019 till och med den 15 februari 2019. Även allmänheten ges möjligheten att teckna aktier i Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

2018-01-18
Regulatorisk

JULI-DECEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 6,4 MSEK (19,1)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,0 MSEK (-5,1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,6 MSEK (-6,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,03 SEK (-3,66)

JANUARI-DECEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 20,7 MSEK (31,7)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,1 MSEK (-8,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,6 MSEK (-10,4)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,59 SEK (-5,86)
1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.