Nyheter

Bokslutskommuniké för Willak AB (Publ.),

JULI-DECEMBER 2020

 • Intäkterna uppgick till 3,0MSEK (3,6)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 2,0MSEK (2,8)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8MSEK (-0,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,3MSEK (-3,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,10SEK(-0,10)

JANUARI-DECEMBER 2020

 • Intäkterna uppgick till 7,2MSEK (8,2)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 4,5MSEK(4,8)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,4MSEK (-1,9)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,1MSEK (-6,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,20)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET

 • Riktad emission som tillfört bolag 2,65MSEK i kapital varav 0,65MSEK i likviditet.
 • Aktiekapitalet är i samband med den riktade emission nedskrivet med 2,5MSEK.

VD-KOMMENTAR

Verksamheten 2020

Under 2020 fortsatte WilLak att utveckla sin produktionskapacitet samtidigt som bolagets första semiautomatiska produktionslinje blev helt färdigställd. Vi kan nu nå en helt annan uthållig produktionskapacitet över tid och står väl rustade för att ta nya marknadsandelar. Vi ser också att det finns ett stort behov av bolagets kunskap i form av design och lösningar från kunders behov och kravställningar.

Den globala pandemin som skakat världen under året och som också kommer att vara ett hot under 2021, har WilLak varit delvis förskonade ifrån. Vi hoppas att snart få tillbaka de löpande besöken vid vår fabrik i Linköping som ofta leder till nya affärer. Byggnationen i Sverige ligger fortsatt på höga nivåer och vi ser ingen avmattning under det kommande året.

WilLaks kunder består mestadels av byggbolag från Stockholm och söderut, såväl stora bolag som till mindre lokala aktörer. WilLaks egenutvecklade stålkonstruktion av utfackningsväggar och pelare fungerar bevisligen i stor skala som vid mindre byggprojekt vid uppförande av flerbostadshus. Vi tar hand om hela processen från framtagande av produktionsunderlag, ritningar och hållfasthetsberäkningar, som vidare skapar underlag i form av programkod till vår fleroperationsmaskin som automatiskt stansar fram alla väggelement. Felmarginalen vid tillverkningen är försumbar och vi uppnår 24/7 produktion. Skalbarheten är mycket stor.

Vi märker att processen från ny kund till produktion ofta kan vara lång med händelser som WilLak ej kan styra över, därav kommer vi under året att intensifiera vårt marknadsarbete, vi måste uppnå en större volym av prospekterade nya affärsmöjligheter. För att nå affärsmålen överväger WilLak att mer marknadsanpassa sin organisation med nyanställningar inom försäljning på den svenska marknaden.

Vi ser att vår prissättning är konkurrenskraftig och nivåerna ger oss hälsosamma marginaler, hotbilden är enbart intaget av nya affärer och där kommer vi att lägga stor energi, vi har ett flertal offerter som vi inväntar svar för. Vi utökar också vårt samarbete med lokala aktörer för att sprida vårt budskap.

WilLak har en lång historik och kunskap som ej återseglas i bolagets nuvarande aktieägarvärde, det är viktigt för oss att skapa nya affärer och erhålla förtroende från marknaden, vi menar att det finns stora möjligheter att öka bolagets affärer och intjäningsmöjligheter för året.

Kunder

Bolaget har under hösten fått ett större kundunderlag men bolaget behöver i nuläget fler för att fylla upp produktionskapacitet.

Aktivering av utvecklingskostnader

Bolaget har under året aktiverat 4,5MSEK(4,8) för upprättande av tillverkningslinor i fabriken. Ny vidareutvecklad tillverkningslina ska öka automatiseringsgraden och förenkla tunga moment i tillverkningen.

Orderingång

Bolaget arbetar med att arbeta upp en orderstock överstigande 20MSEK. I dagsläget bedöms bolaget ha ca 10MSEK i order fördelat på tre kunder. Willak eftersträvar fler kunder för att upprätthålla en kontinuerlig process.

Förväntad framtida utveckling

Willak har byggt upp ett produktprogram för att producera utfackningsväggar som i dagsläget motsvarar marknadens förväntningar. Det kan finnas behov av ytterligare produktutveckling men till stora delar berör det mestadels direkta kundanpassningar.

Martin Axelsson
VD

ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA

Årsredovisning och revisionsberättelse beräknas bli publicerade torsdagen den 1 april

Willaks årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 4 maj 2021 i bolagets lokaler.

RAPPORTTILLFÄLLEN

Halvårsrapport: fredagen 27 augusti 2021.

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2021 kl. 08:30

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

Filer för nedladdning
2021-04-16
Regulatorisk
2021-03-31
Regulatorisk

WilLak AB (publ) har erhållit nya order från två tidigare kunder i södra Sverige. BAB Byggtjänst AB i Malmö med två projekt och SEFAB i Norrköping avseende ett mindre projekt.

2021-03-05
Regulatorisk

JULI-DECEMBER 2020

 • Intäkterna uppgick till 3,0MSEK (3,6)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 2,0MSEK (2,8)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8MSEK (-0,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,3MSEK (-3,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,10SEK(-0,10)

JANUARI-DECEMBER 2020

 • Intäkterna uppgick till 7,2MSEK (8,2)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 4,5MSEK(4,8)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,4MSEK (-1,9)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,1MSEK (-6,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,20)
2020-12-10
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden oktober/november 2019 - oktober/november2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

2020-11-18
Regulatorisk

Willak AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 9 december 2020 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

2020-11-10
Regulatorisk

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden september 2019 - september 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

<<
1
2
3
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.