Emissionen

Teckningsperioden för WilLak AB:s nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 12 mars 2018 och företrädesemissionen tecknades till ca 83 procent, vilket innebär att WilLak tillförs ca 6,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare 3,1 MSEK före emissionskostnader under Q1 2019.

570 132 aktier, motsvarande ca 51 procent av företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. 168 637 aktier, motsvarande ca 15 procent av företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. 189 802 aktier, motsvarande ca 17 procent av företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Av samtliga tecknade aktier har ca 2,8 MSEK betalts via kvittning av fordran.

Genom företrädesemissionen ökar WilLaks aktiekapital med 464 285,50 SEK till 1 394 285,50 SEK. Antalet aktier ökar med 928 571 stycken till 2 788 571 stycken aktier. Därutöver nyemitteras 928 571 teckningsoptioner av serie 2018/2019 vilka berättigar till teckning av 309 523 aktier varmed aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare 154 761,50 SEK till 1 549 047,00 SEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 13, 2018.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.