Bolagsordning

2016-06-13
 

§ 1 Firma

Bolagets firma är WilLak AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Linköpings Kommun.

§ 3 Verksamhet

Försäljning av prefabricerade produkter till byggindustrin.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst 1
suppleant.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter
eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett
skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman,
dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Godkännande av dagordning vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden och annan ersättning åt styrelseledamöterna och revisorerna.
 9. Val av styrelse.
 10. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.