Nyemission november 2019

Willak AB offentliggör utfall av företrädesemissionen

Teckningsperioden för WilLak AB:s ("WilLak" eller "Bolaget") företrädesemission löpte ut den 25 november 2019. Utfallet av företrädesemissionen visar att 2 431 764 aktier, motsvarande cirka 10 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar avseende 22 665 375 aktier, motsvarande cirka 90 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan företrädesrätt. Emissionen är därmed fulltecknad.

Emissionen i sammandrag:

 • Företrädesemission av aktier om högst cirka 10,0 MSEK.
 • För varje befintlig aktie erhålls tre (3) teckningsrätter. Innehav av en (1) teckningsrätt
  berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie.
 • Teckningsförbindelser och emissionsgaranti från befintliga huvudägare uppgår till cirka 9,6
  MSEK, dvs motsvarande cirka 96 % av emissionsbeloppet.
 • Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår från den 11 november 2019 till den 25
  november 2019.
 • Handel med teckningsrätter och BTA (Betald tecknad aktie) sker på NGM Nordic MTF under
  perioden 11-21 november 2019 respektive från den 11 november 2019 tills emissionen är
  registrerad på Bolagsverket.

Dokument

Memorandum
Teaser
Anmälningssedel för teckning utan företräde


Teckna elektroniskt här

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.